Logowanie

 •  
  • Białystok
  • Częstochowa
  • Gdańsk
  • Gdynia
  • Gniezno
  • Gorzów Wielkopolski
  • Grudziądz
  • Hel
  • Kalisz
  • Katowice
  • Kraków
  • Kłodzko
  • Lublin
  • Poznań
  • Sopot
  • Suwałki
  • Szczecin
  • Toruń
  • Warszawa
  • Wrocław
  • Zielona Góra
  • Łódź
  • Zobacz inne miasta
temp:  
ciśnienie:  
wiatr:  

Szukaj noclegu

Regulamin portalu PolskiPodróżnik.pl

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Operator - Administrator, jednocześnie właściciel systemu znajdującego się pod adresem: http://www.polskipodroznik.pl: Icta Consulting  w Koninie.
 • Użytkownik - osoba prawna lub fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny lub inna gospodarcza jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług  serwisu.
 • Serwis - system teleinformatyczny znajdujący się pod adresem internetowym http://www.polskipodroznik.pl
 • Rezerwacja - przyjęte do realizacji i potwierdzone przez Obiekt oferujący usługę noclegową, zamówienie usługi (rezerwacji miejsca noclegowego).
 • Formularz - dokument w wersji elektronicznej stanowiący formę rejestracji, rezerwacji lub anulowania rezerwacji miejsca noclegowego lub innej usługi turystycznej.
 • Obiekt noclegowy - Użytkownik biznesowy oferujący m.in. miejsca noclegowe, osoba prawna lub fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny lub inna gospodarcza jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług  serwisu,
 • Zleceniodawca - osoba prawna lub fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny lub inna gospodarcza jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zamawiająca zamieszczenie w serwisie http://www.polskipodroznik.pl usługi reklamowe Operatora.
 • Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo Telekomunikacyjne.

 

1. Ogólne warunki

 1. Mając na uwadze wymogi art. 8. ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204) z dnia 18.07.2002 r. Icta Consulting  (dalej Operator) z siedzibą w Koninie przy ul. Wojska Polskiego 15C, NIP: 665-254-22-79, REGON: 300926389, ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,  określający zasady udostępniania, funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego (dalej Serwis) znajdującego się pod adresem http://polskipodroznik.pl, którego Icta Consulting  w Koninie jest Operatorem. Wszelkie prawa do serwisu jako całości należą do Operatora, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości do Operatora lub osób trzecich fizycznych lub prawnych, których materiały zgodnie z prawem są udostępnione przez Operatora w serwisie.
 2. Niniejszy regulamin określa ramy, zastrzeżenia, żądania i podstawy świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora oraz warunki dokonania rezerwacji za pośrednictwem Serwisu.
 3. Serwis umożliwia zapoznanie się m.in. z rodzajami imprez turystycznych, miejscami noclegowymi oferowanymi przez osoby trzecie i ich rezerwacją. Operator nie oferuje we własnym imieniu żadnych świadczeń związanych z wycieczkami, czy różnymi formami tymczasowego zakwaterowania.
 4. Użytkownik chcący korzystać z Serwisu i możliwości rezerwacji udostępnionej przez Serwis akceptuje regulamin i zawarte w nim zasady. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest jednoznaczne z pełną aprobatą  i  zrozumieniem zasad i warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
 5. Do korzystania z Serwisu konieczne jest połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa zainstalowana w systemie operacyjnym sprzętu komputerowego.
 6. Korzystanie z Serwisu może wymagać uprzednio rejestracji i jest za wyjątkiem użytkowników biznesowych bezpłatne, z zastrzeżeniem, że Operator może udostępniać w Serwisie również inne płatne usługi i opcje np. reklamy.
 7. Treści zamieszczone w serwisie dostępne są wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku.
 8. Proces rezerwacji wymaga od użytkowników rejestracji w systemie.
 9. Proces dodawania nowego obiektu noclegowego wymaga rejestracji w systemie. Operator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym serwisu.
 10. Rejestracja następuje za pośrednictwem strony: http://polskipodroznik.pl/pl/rejestracja/index.html/
 11. Jeden użytkownik biznesowy może mieć w systemie tylko jedno konto, przy czym może dodać nieograniczoną liczbę obiektów noclegowych oraz pokoi.
 12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator w ramach aktualizacji systemu może zaprzestać chwilio udostępniania serwisu lub jego elementów, na rzecz Użytkowników o czym użytkownicy zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem.
 13. Administratorzy serwisu starają się kontrolować treści wprowadzane przez użytkowników do serwisu. W przypadku pojawienia się treści bezprawnych o których istnieniu  administratorzy nie są świadomi, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@polskipodroznik.pl, celem ich usunięcia.
 14. O ile Użytkownik nie ustalił z Operatorem na piśmie postanowienia niniejszego regulaminu nie stanowią podstawy do przyznania Użytkownikowi prawa do korzystania z nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usługowych, logo, nazw domen i innych wyróżników Operatora.
 15. Użytkownik nie może podejmować czynności następujących, ani nie zezwoli innemu Użytkownikowi czy osobie trzeciej na: kopiowanie, modyfikowanie, tworzenie utworów zależnych, stosowanie technik inżynierii wstecznej, dekomplikowanie, ani usiłowanie odkrycia w inny sposób kodu źródłowego oprogramowania lub serwisu lub jego części.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną. Zakres odpowiedzialności.

 1. Serwis daje możliwość zapoznania się z zasobami w nim udostępnionymi w szczególności z bazą noclegową m.in. hoteli, moteli, obiektów agroturystycznych itp., a po wybraniu celu podróży z rezerwacją miejsca noclegowego. Ponadto Serwis daje możliwość zapoznania się z materiałami tematycznymi z zakresu turystyki m.in. przewodnikami po obiektach turystycznych, regionach i miejscach Polski oraz z wydarzeniami kulturalnymi, plenerowymi czy etnograficznymi.
 2. Usługa rezerwacji online w serwisie jest całkowicie bezpłatna i serwis nie pobiera z tego tytułu żadnych opłat czy prowizji.
 3. W związku z tym, że operator nie podiera żadnych opłat z tytułu rezerwacji umowa zawarta za pośrednictwem Serwisu (rezerwacja) jest zawierana  pomiędzy Rezerwującym a wybranym przez niego Obiektem. Wszelkie roszczenia i obowiązki wynikające z w/w umowy a nie związane z funkcjonowaniem serwisu powstają wyłącznie pomiędzy osobą rezerwującą a wybranym przez nią Obiektem. 
 4. Operator działa jedynie jako pośrednik pomiędzy Obiektem a Rezerwującym przekazując szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji do odpowiedniego Obiektu.  Obiekt noclegowy wystawia fakturę  bezpośrednio na rzecz  rezerwującego np. po przyjeździe do miejsca noclegowego. Operator nie uzyskuje prowizji lub jakiegokolwiek innego wynagrodzenia  z tytułu pośrednictwa.
 5. W Serwisie zamieszczone są informacje, które wprowadzili użytkownicy biznesowi. Mają oni możliwość aktualizacji i zmiany swoich danych poprzez panel logowania w Serwisie.
 6. Każdy Obiekt pozostaje odpowiedzialny przez cały czas za dokładność i poprawność informacji wprowadzonych i wyświetlanych w Serwisie. 
 7. W przypadku treści niezgodnych z prawem prosimy o kontakt pod adresem: biuro@polskipodroznik.pl, celem ich usunięcia.
 8. Operator może zablokować lub usunąć za wypowiedzeniem konto Użytkownika który łamie postanowienia niniejszego regulaminu, lub w inny sposób działa na szkodę Operatora, lub sprzecznie z obowiązującym prawem, po wcześniejszym upomnieniu które pozostanie bez odpowiedzi i wyjaśnień.
 9. W przypadku łamania regulaminu, np. niezrealizowania rezerwacji z winy leżącej po stronie Użytkownika biznesowego (obiektu noclegowego), zostaną na niego nałożone sankcje w postacji negatywnej opinii.
 10. Użytkownik rezerwujący, którego rezerwacja nie została zrealizowana z winy leżacej po stronie Użytkownika biznesowego (obiektu noclegowego) może dochodzic swoich praw względem Użytkownika biznesowego na drodze postępowania sądowego.
 11. Błędy w funkcjonowaniu serwisu należy zgłaszać poprzez email: biuro@polskipodroznik.pl.
 12. Użytkownik ponadto zobowiązuje się m.in. do:
 • nie uzyskiwania dostępu do serwisu w sposób inny niż przez interfejs udostępniony przez Operatora lub  w sposób inny zabroniony prawem, 
 • nie kopiowania jakiejkolwiek treści czy informacji znajdującej się w serwisie lub elementu serwisu ręcznie lub automatycznie przy użyciu przeglądarki, "robotów" czy innych zautomatyzowanych narzędzi bez wyrażenia wyraźniej pisemnej zgody Operatora,
 • nie stosować hiperłączy głębokiego linkowania do żadnego fragmentu serwisu bez wyrażenia wyraźniej pisemnej zgody Operatora,
 • nie podejmować działań powodujących szkody dla Operatora.
 • przestrzegania Regulaminu serwisu.

3. Prywatność

 1. Operator za wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo nie ujawnia danych osobowych Użytkowników bez ich zgody. 
 2. Dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926), oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r., (Dz.U.2002.144.1204). Więcej o Polityce Prywatności w Serwisie: http://polskipodroznik.pl/pl/s9,polityka_prywatnosci.html.

4. Reklamacje, anulowanie rezerwacji

 1. W związku z tym, że każdy obiekt noclegowy funkcjonuje na innych zasadach rezerwujący akceptuje określone warunki i zasady rezerwacji oraz warunki i zasady jej anulowania obowiązujące bezpośrednio w Obiekcie noclegowym.
 2. Warunki i zasady dotyczące dostawy usług i produktów obowiązujące w danym Obiekcie można uzyskać bezpośrednio od danego Obiektu, lub wchodząc na jego strone internetową.
 3. Sprawdzenie, poprawienie lub anulowanie rezerwacji (co może się wiązać z dodatkowymi kosztami) odbywa się w bezpośrednim kontakcie z Obiektem.

5. Finanse

 1. Operator wystawi Użytkownikowi biznesowemu fakturę proforma z góry za rok świadczenia usługi- abonament. W przypadku przedłużenia usługi przez Użytkownika na kolejny rok  Operator wystawia fakturę proforma z góry na kolejny rok świadczenia usługi.
 2. Kwota abonamentu zawarta jest w cennikach. 
 3. Operator może okresowo zawiesić pobieranie opłat od Użytkowników oferujących miejsca noclegowe w ramach promocji, o czym użytkownicy zostaną powiadomieni.
 4. Podwyżka lub obniżka abonamentu nie dotyczy już opłaconego abonamentu.
 5. Kwota abonamentu nie jest podzielna, tzn. nie można jej rozłożyć na raty.
 6. W przypadku płatności za usługi oferowane w serwisie obsługę użytkowników prowadzi PayU S.A. operator serwisu: http://www.payu.pl.
 7. Reklama
  1. Operator ma prawo do prowadzenia działalności reklamowej w serwisie m.in. poprzez emisję reklam.
  2. Serwis jest częściowo finansowany z reklam, w związku z czym w serwisie mogą być wyświetlane reklamy oraz inne oferty promocyjne.
  3. Użytkownik w zamian za zapewnienie przez Operatora dostępu do serwisu wyraża zgodę na zamieszczanie w serwisie reklam oraz innych materiałów promocyjnych.
  4. Użytkownikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu działalności reklamowej Operatora m.in. publikacji reklam na stronach serwisu.
  5. Operator ma prawo odmowy przyjęcia reklamy bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
  6. Cena za emisję reklam w serwisie określona jest w ofertach, cennikach bądź indywidualnie. Do wszystkich cen dolicza się podatek VAT według stawek obowiązujących.
  7. Reklamy są emitowane po dokonaniu pełnej płatności za ich emisję z góry.

6. Inne postanowienia

 1. Wszelkie prawa do Serwisu należą do Operatora.
 2. Serwis jak i jego poszczególne elementy podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa m.in. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631), ustawy o ochronie baz danych z dnia 27.07.2001 r. (Dz. U. z  2001r. nr 128 poz. 1402), ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993 r. (Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503), ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30.06.2000 r. (Dz. U. z 2003r. nr 119, poz. 1117).
 3. Korzystanie z materiałów udostępnionych w Serwisie w sposób komercyjny dopuszczalne jest tylko i wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą Operatora.
 4. Serwis może zawierać hiperłącza do innych serwisów lub stron zarządzanych przez inne osoby niż Operator.

O zmiananch w regulaminie użytkownicy zostaną każdorazowo powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej celem akceptacji nowej wersji.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego RP.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2011 r.

Innowacyjna Gospodarka
Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska PARP